Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити

30 грн
Порівняти

Автор: Джамєєв В. / Рік видання: 2017 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Джамєєв В.
Рік видання 2017
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Асса»

Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити

Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему. Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підгrотовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО.
Біологія як наука. Методи наукового пізнання .. · . .............. : 7 1. Біологія · як наука .... .. .... ... _ . .. : ... ..... . ............. . .. 8 2. · Рівні організації та еволюція. Біологічні системи. Загальні озна~ш біоЛогічних систем . . . ... .......... . .... · .... . .... . _. ..... ... . 9 Клітина як біологічна система ........ . . · . ..... : . .. · .. . . ..... ... . 11 3. Сучасна клітинна теорія. Клітинна будова організмів - основа єдності органічного світу ..... .. ... ·-· .... : ..... . ...... .. . 12 4. Різноманіття клітин. Прокаріотичні та еу~tаріотичні :к.іrітини . Порівняль:на характеристика клітин ..... .... .......... . .......... 14 "5. Хімічний склад клітини ..... . ... . . . . .. .. ...... . .. . . ....... . : . 16 6. Взаємозв'язок будови та функцій органічних речовин. Вуглеводи та ліпіди ........... .. ....... . ....... . ... · . .. ......... 18 7. Вза_ємозв 'язок будови -ra функцій органічних речовин. Білки і ну1шеїнові кислоти " ..... ... ... . ........ . ......... .. · .... : : . · ... 20 8. Будова 1шітини. Взає~юзв'язок будови та функцій частин . і органел 1шітини . · .. · ... · ................. .... .... ... .... . ...... 22 9: Обмін речовин і перетворення енергії ........ : ... . .. ...... . . . . . 24 10. Бродіння та дихання .. . . . ......... . ...... . ." .... . .... . . . ... . 26 11. Фотосинтез і хемосинтез . .. . : ........ '. . : .... ... ..... : . . · ..... 28 12. Генетична інформація в Іtлітині. І;іосинтез білків і ну~шеїнових кислот . ...... .. .... · ...... : ... .... ... : .. .. ....... 30 13. Клітина - генетична ОДИНИЦЯ живого. Хромосоми, їх будова та функції. Життєвий цикл ·клітини ......... . · . .... .. .... . .. ..... 32 14. Мітоз - поділ соматичних клітин. Мейоз ... . . . .. .. . ... .. . .... 34 15. · Розвиток статевих клітин у рослин .. ....... . ... ........ : .. . .. .. 36 .16. Розвиток статевих клітин у тварин .... . ...... : . ....... ·.· . ... 38 Організм як біологічна система · .. : . . : .. · .... .. ......... . . ..... ." 39 17. Різноманіття організмі:В: одноклітинні і багатоклітинні; автотрофи, гетеротрофи. Віруси ....... . ....... · . . .. .. . ......... " . 40 18 .. Відтворення організмів. Способи розміюження . Статеве · і нестатеве розмноження · . ....... . .. ..... ..... : ....... . ... . .... . . 42 19. Запліднення у . квіткових рослин і хребетних тварин .... · .. .. ... 44 · 20. Онтогенез . ЕмбріональнИй та постембріональний розвиток . організмів . .. .. · . ...... : ...... . . : .... . ...... " ... . . ... · . .... . . . . 46 21. Генетика, її завдання . Спадковість і мінливість .. Основні генетичні п9няття . . · . ... ..... . .... . . .. .. ... ... ... ..... . : ...... 48 22. Хромосомна теорія спадковості. Сучасні уявлення про . ген і геном .. 50 23 . Закони спадковості Г. Менделя. Закони Т. Моргана: зчеплене успадкування . ознак . : .. . ....... .. .. ... .... : ........... 52 24. Генетика статі. Взаємодія генів. Генетика людини . Методи вивчення :Генетики людини .... .. .. . . · .. ... . ... . ... . . ...... . , ... 54 25. Закономірності мінливості. Неспадкова . та . спадкова мінливість. Типи мутацій ............................ .. . .. .. ... 56 26. Спадкові хвороби людини, їх причmnr ........ : .. .... · .... . ... 58 27. Селекція , її Завданн я і метод'и. Зююн гомологічних рядів .. ..... 59 28. Біотехнологія, її напрями. Клітинна та генна інженерія, клонування ....... " . . ...... .......... " .... : .................. 61 Система та різноманіття органічного св іту ............ ... ... . .. 63 29. Різноманіття організмів. Роботи К Ліннея і Ж. Б. Ламарка . · СистематИчні категорії .... .. . .... ... . .. .. · .... ....... .. .. · .... .. .. 64 30. Царство Ба:ктерії , будова , життєдіяльність, розмноження, роль у природі . . .. · .. ....... . .. ........ . ...... . . .. ......... ·· .... 66 31. Царство Гриби, будова, життєдіяльність, розмноження. Ви:корИстання грибів ...... . ... . .... .. ... .. ............ · . . : . . · ... 68 32. Лишайни:ки, їх ріЗноманіття, особливості будови і життедіялрності ................... . ...............• .. ....... 70 . 33. Царство Рослини . Клітини і т:канини рослин . · . .. ·. · .... : .. . . . ... 72 34. Будова та фун:кції органів рослин. Корінь " пагін (брунь:ка, стебло, листо:к) .......... . ..... . . ........ .......... ." ...... .. . . 7 4 35. Будова та . фун:кції органів рослин .. Квіт1<а, насінина, плід ... . ... 76 36. Життєдіяльність рослинного організму ......... ... . . . ........ 78 37. Розмноження рослинного організму (на при:кладі по:критонасінних. рослИн) .... ... . , . ... .. .. . . .. . ... . .. . , . . .. .. .. . 80 38. Різ номаніття рослин . Основні відділи царства Рослини. Нижчі рослини . Відділи водоростей .... .... ...... . ... .. ... .. . ... 82 39. Різноманіття рослин. Вищі спорові росJШНИ : ... ~ . ............. 84 40. Різноманіття рослин. Вищі насінні рослини . Відділ Голонасінні ... 86 41. Різноманітrя рослин. Відділ По:критонасінні . Роль рослин у природі і житті людини . ... .. ...... . ...... ..... ... . . . . ... . .. · . . 88 42. Царство Тварини. Хара:ктеристи:ка підцарства Одно:клітинні, або Найпростіші ...... . ....... . . . . , .. . . .... . ....... ........ ... 90 43:. Царство Тварини . Багато:клітинні тварини .. Тип КИІП:ковопорожнинні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 44. Царство Тщ1риНи. Тип Плос:кі черви ...... . . ...... ." .. .. . . .... 94 45. Царство Тварини. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні .. 96 46. Царство Тварини. Тип . :Кільчаст.і черви .. . ... . . . . ...... .. ...... 98 47. Царство Тварини . Тип Молюс:ки, або М'я:котілі .· . . ... .. . ... . ... 100 48. Царство Тварини . Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні . . : . . ... 102 49. Царство Тварини. Тип Членистоноrі. Клас Паву:коподібні . .... ·104 50. Царство Тварини. Тип Членистоногі . K.riac Комахи .... : . ..... 105 51. Тип Хордові. Основні озна:ки будови та :класифі:кація ......... 107 52. Тип Хордові : Підтип Безчерепні . Клас Головохордові , ..... . ... 109 . 53. Тип Хордові . Підтип Хребетні, або Черепні ... ... : . .... ...... 110 54. Тип Хордові. Над:клас Риб.и . Клас Хрящові риби. Клас Кіст:кові рнби .. . ..... ... . . .. . · . . . ... .. . . ... · .. . .. . ... . . ... 111 55. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів. Клас Земноводні, або Амфібії . "· . . ............... , .. ." .. .. .. . ... 112 56. Тип Хордові. Хара:ктеристи:ка :класу Плазуни , або Рептилії . ... 114 57. Тип Хордові . Загальна хара:ктерист:и:ка :класу Птахи .. . . . . .... li6 58. Твп Хордові . Класифllіація та різноманітНість птахів . , ....... 118 59. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів. Клас Ссавці ... . 1·19 60. Тип Хордові . Хара:ктеристи:ка основних :класів . Кщз.сиф~ація · ссавців .. . .... . . .' .... ... . ..... . ... ....... ... . . ... : ..... .. .. ·. 121 О рганізм людини та її зд о р ов'я : .......... .. .......... . .. . ... . 123 61. Тв.анини . .. . ........... ." . . .. .... · ... .... . ~ . . .. . ... ... .. .. 124 62. Будова та фун:кції органів і систем органів . Травна система .... 126 63. Будова та фун:кції органів і систем органів . Дихальна система .. 128 64. Будова та фуішції органів і с:Истем органів . Видільна система .. 130 65. Будова та фун:кції органів і систем органів. Опорно-рухова · система. С:ке:Лет ... .................. .. ....... . ............... 132 66. Будова та фушщії органів і систем органів . Опорно-рухова . система . М'язи .... ... . ... . · .. . .. . . ............ : · . ........ . . . . . . 134 67. Будова та фун:кції органів. і систем органів . По:кривна система . ... !.36 68. Будова та фун:кції органів і систем органів . Система :кровообігу . . . 137 69. Будова та функції органів і систем органів. Лі]\іфатична система .. . .. . . ... · ...... .. ........... , ........... .. . .... . .... 139 70. РозмножеІіня та розвиток людини .......... . ................ 140 71. ВнутріШнє середовище організму ліодини. Групи крові . . .. ... .. 142 72. Імунітет ....... . ..... .. . .. .................. . . ........... 144 7~. О?мін речовин . і перетворення енергії в організмі людини. В1там~ни . .. ......... ..... . .. ....... . ...... . .... ......... . . .. 145 74. Нервова система .... · ... : .. ........ · ... , .. . ......... . ...... 146 75. Ендокринна система. Нейрогуморальне регулювання . процесів житrєдіяльності .... ... .... ...... .. : ........ · ......... . 148 76. АНалізатори. Органи чутrів, їх роль в організмі: Будова ·і функції . Орган зору .. ... . . .... ..... . .... . .... ." . . .. . . ... . ·., . .. 150 77. Ана.rіізатори. Органи чутrів, їх роль в організмі. Органи слуху, нюху, смаку та дотику · ........ .. . ...... . · . .... . . . .. . -.. ... 152 78: Вища нервова діяльність ....... ..... · .... . .. . .. · . ... · . ....... 154 79. Сон , його значення. Свідомість, пам'ять , · емоції, мова, мислення ....... . : .. · . . . ..... : ... . · ... .... . . : ... . ....... . . . . . . 156 80. Особиста та суспільна гігієна, здоровий спосіб житrя ....... : .. 158 · Еволюція живої црироди ..... ...... . ..... . ..... : . ". ... . . . , .... 159 · 81. Вид, його критерії. Поuуляція .- структурна .одиниця виду. Мікроеволюція ...... . . ..... _ .......... .... . .. ........... . . .. . 160 82. Розвиток еволюційних ідей .. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна . Рушійні сили еволюції . . .......... .... · ........ .. .. , .. . ... . . .. . : : 162 83. Форми природного добору .. . .. .. . . .... .. . .. · . . . . . . .. ...... .. 163 84. Види боротьби За існування ... .. ... · . .... ................... і64 85. Синтетична теорія еволЮції. Елементарні фактори еволюції ... 165 86. Докази , еволюції живої природи. Пристосування організму до середовища існування ... .. . ................ ... ....... : .. . : . 167 87. Макроеволюція . Напрямк10t та шляхи ево:Люції (0. М. Северцов, І. І. Шмальгаузен) ... . ..... . ... . .. .... ... . , ... 169 88. Гіrіотези ·виникнення житrя на Землі . . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 70 89. Походження' людини. Людина Як вид, її місце в системі органічного світу .. .. : .. · .. : . : ....... ... .. . .... . . .. ......... . . 172 · 90. Гіпотези походЖення . людини .... .. · .. · ..... . .. .. .. ........ . .. 173 91. Рушійні сили й ет.апн еволюції людини . .... , : . ... .. .. .... . . 174 92. Людські раси, їх генетична споріднені~ : ..... . .... ......... 176 Екосистеми та властиві їм закономірності ... ... .. ..... .. : . .... 177 ~3 .. Середовища існуванні~ організмі.В . Екологічні фактори, · ІХ значення .. . .. .. . ... . ........ ......... , .. .. . ....... ... . ... 178 94. Екологічні факто и: абіотичні; біотичні, їх значення. Антропогенні фактори .... · ........ · .. ... ................. · .. . ... 179 95. Екосистема (біогеоценоз), її компоненти : Продуценти, консумщ~:ти, редуценти, їх ролр ... .... ... ............. . .-....... 181 · 96. СтрукТура екосистеми. Трофічні рівні . Ланцюги . та харчові . мережі. Правила екологічної піраміди ... .. . . .. . ..... ... . . . . .. ... 182 97. Різноманітність екосистем (біогеоценозі~;~) . Саморозвиток. . і зміна екосистем . . . . ........ .. . . . .. .... ...... ........ ....... 184 98. Біосфера-,- глобальна екосисТема : Вчеm:~:я В. І . Вернадського про біосферу ..... ..... .. .. ..... .... ........ . 186 · 99. Жива · речовина, її функції ............... : : ...... . . . .... ... 187 100. Біологічний кругообіг і перетворення енергії в біосфері . Еволюція біосфери .... . ... ................ . ...... .. .. .. .... : . 188 Предметний покажчик . .. . .... , ....... : .. .. . ....... . . . . . . . .. : 190
Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 1 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 2 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 3 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 4 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 5 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 6 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 7 Біологія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до  ЗНО 2019. Авт: Джамєєв В. Вид-во: Асса. купити - 8
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно