Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

Готуємось до ЗНО 2018 Історія України. Практичний довідник. Авт: Земерова Т. Вид-во: Весна. купити

Код: 9786176860235
71 грн
Немає в наявності
Порівняти

Автор: Земерова Т. Ю., Скирда І. М. / Рік видання: 2016 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 832 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Весна»

Характеристики
Автор Земерова Т. Ю., Скирда І. М.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 832
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Весна»

Готуємось до ЗНО 2018 Історія України. Практичний довідник. Авт: Земерова Т. Вид-во: Весна. купити

Пропонований практичний довідник покликаний освітити та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії України, а також допомогти долучитися до активної самостійної роботи. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення. Оригінальна структура навчального посібника надзвичайно чітка, матеріал викладено в якісній і доступній формі. Різноманітні рубрики: "Історичний портрет!", "Це цікаво!", "Словник!" - стимулюють зацікавленість предметом, розширюють кругозір, збагачують ерудицію, заохочують до самостійного осмислення історичних процесів. Розміщені в кнінці кожної теми тестові завдання допоможуть підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій та зовнішнього оцінювання. Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та викладачів вищих навчальних закладів.

Історія — це величезний масив інформації про минуле людства. Ця інформація міститься в живій пам’яті людей, матеріалізована в творіння рук людських (залишки давніх поселень, будівлі попе¬редніх епох, техніка, машини тощо). Вона записана в офіційних урядових документах, програмах партій, діяльностілідерів та воє¬начальників попередніх епох, на сторінках літописів, хронік, спо ¬гадів очевидців тощо. Щоб не загубитися у цьому масиві інформа¬ції, вашій увазі запропоновано посібник «Історія України», якому автори намагалися надати універсальності. Він може стати у приго¬ді як школяру, так і абітурієнту, як студенту, так і вчителю. Даний навчальний посібник покликаний не лише освіжити та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії України. Його мета — допомогти опанувати основи наукового підходу до іс¬торії, дати орієнтири для розуміння витоків та історичного мину¬лого українського суспільства, спробувати побачити перспективи вирішення сучасних проблем. Це видання допоможе підготувати¬ся до підсумкових контрольних робіт, тестів, заліків, зовнішнього оцінювання. Навчальний посібник містить матеріал, який відпо¬відає повною мірою вимогам чинної навчальної програми для осно¬вної та старшої (академічний і профільний рівні) школи, затвер¬дженої Міністерством освіти і науки. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення. У ньому простежено основні процеси історичного, економічного, соціально¬го, політичного і культурного розвитку нашої країни. Оригінальна структура навчального посібника надзвичайно чітка, навчальний матеріал викладено в якісній і доступній формі. Різноманітні рубри¬ки: «Історичний портрет», «Це цікаво!», «Словник» —стимулюють зацікавленість предметом, розширюють кругозір, збагачують еруди¬цію, заохочують до самостійного осмислення історичних процесів.
Набути практичних навичок, закріпити отримані знання, під-готуватися до зовнішнього оцінювання вам допоможуть робота з іс-торичними джерелами і тестові завдання, які розміщені в кінці кожної теми.
Основні типи тестових завдань, що запропоновані вашій увазі, та їх коротка характеристика:
— Завдання з однією правильною відповіддю. Такі завдання є найпо-ширенішими в практиці тестування, що пояснюється зручьістю їхньої форми для автоматизації контролю навчальних досягнень. Завдання з однією правильною відповіддю оцінюють переважно

знання, розуміння та застосування історичного матеріалу (на- вченість на рівнях від розрізнення до розуміння). З їхньою до¬помогою можна перевірити знання дат, фактів (місця, обставин, учасників, змісту подій), розуміння понять та термінів, визна¬чення причин та наслідків подій, встановлення характерних рис життя лкідей тієї чи іншої епохи, виявлення особливостей еко¬номічного, політичного, культурного життя народів, розуміння ознак історичних періодів, епох.
— Завдання з кількома правильними відповідями. їх застосовують для оцінювання вмінь учня аналізувати історичний матеріал (на- вченість на рівні оперування історичною інформацією). За допо¬могою таких завдань можна перевірити вміння визначати часові або/і просторово-географічні координати подій, співвідносити по¬дії світової та української історії, аналізувати історичне джерело тощо.
— Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). За'до¬помогою таких завдань переважно перевіряють навчальні до¬сягнення початкового та середнього рівнів (навченість на рівнях розрізнення, запам’ятовування та розуміння). Завдання на вста¬новлення відповідності різняться за складністю: одні перевіряють тільки Знання історичних фактів, інші — розуміння зв’язків між ними.
— Завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності. Правильною їхня послідовність буде тоді, коли відповідатиме хронології історичного процесу або логіці його роз-гортання. Завдання на встановлення послідовності використову¬ють для оцінювання навчальних досягнень учнів на середньому та достатньому рівнях (розуміння та застосування, навченість на рівні розуміння).
Отже, маємо сподівання, що наш посібник допоможе Вам здо¬бути необхідні знання з курсу «Історія України* та підготувати¬ся до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Бажаємо вам успіху!


Передмова З
Стародавня історія України 5
Київська Русь 23
Феодальна роздробленість Київської Русі 36
Українські землі у складі Великого князівства Литовського
та інших держав (друга половина XIV — перша половина XVI ст.) 55
Українські землі під владою Речі Посполитої 68
Національно-культурний рух в Україні
другої половини XVI — першої половини XVII ст 85
Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.
Відродження Української держави 99
Українські землі в другій половині XVII ст.
Розділ Гетьманщини і боротьба за незалежність 115
Українські землі наприкінці XVII —
у першій половині XVIII ст 136
Українські землі в другій половині XVIII ст.
Ліквідація Російською імперією української державності 159
Українські землі в складі Російської імперії
в кінці XVIII — першій половині XIX ст 176
Західноукраїнські землі в кінці XVIII — першій половині XIX ст 192
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст 209
Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії
в другій половині XIX ст 227
Україна на початку XX ст 248
Україна в Першій світовій війні 290
Українська революція (1917-1918 рр.) 312
Україна у боротьбі
за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.) 350
УСРР у період нової економічної політики (1921-1928 рр.) 402
Соціально-економічні та політичні перетворення (1929-1938 рр.) 439
Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 477
Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) : 500
Україна в першому повоєнному десятилітті (1946-1955 рр.) 540
Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.) 569
Україна в період загострення кризи радянської системи 595
Розпад Радянського Союзу і проголошення
незалежності України (1985 -1991 рр.) 624
Становлення незалежної України (1991-1994 рр.) 651
Україна в сучасну добу (1994-2015 рр.) 689
Хронологічна таблиця 740
Відповіді до завдань для самоконтролю 749

Готуємось до ЗНО 2018 Історія України. Практичний довідник.  Авт: Земерова Т. Вид-во: Весна. купити
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно