Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити

Код: 9786175390832
119 грн
Нет в наличии
Cравнить

Характеристики
Автор Куриліна О.В., Земляна Г.І.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 624
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 705
Видавництво «Абетка»

Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити

Матеріал довідника укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Повний повторювальний курс складається з двох частин, які містять теоретичні відомості з усього шкільного курсу української мови та літератури. У кінці кожного тематичного розділу запропоновано завдання у тестовій формі різного рівня складності.
Матеріал посібника може бути використано для проведення тематичного оцінювання знань та підготовки до зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації.
Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів.

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить теоретичні відомості, ілюстративний матеріал та детально сплановану систему контролю знань. Матеріал укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури.
Повний повторювальний курс, який складається з 2-х частин, укладено відповідно до переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з української мови та літератури.
I частина — «Українська мова».
Матеріал першої частини посібника складається з таких розділів: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Стилістика», «Офроепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». У кожному із зазначених розділів поєднуються теоретичні відомості, ілюстративний матеріал, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та зразки власних висловлень.
II частина — «Українська література».
Матеріал другої частини посібника складається з таких розділів: «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця XVIII - початку XX століття», «Література XX століття», «Твори українських письменників-емігрантів» та «Сучасний літературний процес». Кожний із зазначених розділів поєднує відомості про основні віхи життя письменника, короткий зміст, тему, ідею твору, літературознавчі терміни, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності.
Автори посібника акцентують увагу саме на системі перевірки знань, що дозволить об’єктивно оцінити їх рівень, установити недоліки в підготовці та спланувати роботу з їх усунення. Систему контрольних завдань побудовано за принципом поступового ускладнення. Для самоконтролю подано алгоритм правильних відповідей.
Посібник дає можливість виробити та закріпити навички виконання завдань різного рівня складності.

Передмова З
Частина І УКРАЇНСЬКА МОВА
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА
Голосні і приголосні звуки 5
Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ 5
Особливості української графіки 6
Склад слова 7
Складоподіл 7
Тестовий контроль знань та умінь 8
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
Лексичне значення слова 12
Омоніми 12
Синоніми 13
Антоніми 13
Пароніми 13
Лексика української мови за походженням: власне українські та запозичені слова 14
Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Професійна, діалектна, розмовна
лексика 14
Застарілі слова 15
Неологізми 15
Стійкі словосполучення 16
Тестовий контроль знань та умінь 17
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
Словотворчі засоби 31
Тестовий контроль знань та умінь 33
МОРФОЛОПЯ
Іменник 42
Категорія роду 42
Категорія числа 43
Категорія відмінка 44
Закінчення -а (-я), -у (-ю) в родовому відмінку однини іменників II відміни
чоловічого роду з нульовим закінченням 46
Особливості відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 48
Написання і відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові 48
Творення чоловічих імен по батькові 49
Творення жіночих імен по батькові 50

Схема морфологічного розОору іменника аи
Прикметник 50
Розряди прикметників за значенням 51
Ступені порівняння якісних прикметників 51
Поділ прикметників на групи 52
Правопис складних прикметників 53
Правопис Н і НН у прикметниках 53
Правопис прикметникових суфіксів 53
Не з прикметниками 54
Схема морфологічного розбору прикметника 54
Числівник 54
Власне кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками 55
Відмінювання кількісних числівників, що позначають ціле число 56
Дробові числівники 57
Відмінювання дробових числівників 57
Збірні числівники 58
Порядкові числівники 59
Відмінювання порядкових числівників 59
Схема морфологічного розбору числівника 59
Займенник 59
Схема морфологічного розбору займенника 63
Дієслово 63
Перехідні та неперехідні дієслова 65
Зворотні дієслова 65
Види дієслів 65
Способи дієслів 66
Часи дієслів 67
Дієвідміни дієслів 67
Безособові дієслова 69
Схема морфологічного розбору дієслова 69
Дієприкметник 69
Активні і пасивні дієприкметники 70
Написання НЕ з дієприкметниками 70
Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 71
Дієприкметниковий зворот 71
Схема морфологічного розбору дієприкметника 71
Дієприслівник 72
Дієприслівниковий зворот 73
Схема морфологічного розбору дієприслівника 73
Прислівник 73
Групи прислівників за значенням 74
Ступені порівняння прислівників 74

Прийменник 75
Схема морфологічного розбору прийменника 76
Сполучник 76
Схема морфологічного розбору сполучника 77
Частка 77
Заперечні частки НЕ, НІ 79
Схема морфологічного розбору частки 79
Вигук 79
Дефіс у вигуках 80
Тестовий контроль знань та умінь 80
СИНТАКСИС
Словосполучення 114
Граматичні зв’язки слів у словосполученні 115
Схема аналізу словосполучення 115
Речення як одиниця синтаксису 115
Просте речення 116
Просте двоскладне речення 117
Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення 117
Тире між підметом і присудком 118
Другорядні члени речення 118
Порівняльний зворот як різновид обставини 120
Схема аналізу речення за його членами 120
Односкладні речення 121
Схема аналізу односкладного речення 121
Неповні речення 122
Тире в неповних реченнях 122
Однорідні члени речення 122
Розділові знаки при однорідних членах речення 123
Однорідні означення і прикладки 124
Розділові знаки при узагальнювальних словах 124
Схема аналізу однорідних членів речення 125
Речення з відокремленими членами 125
Відокремлені означення 125
Відокремлені прикладки 126
Відокремлені обставини 126
Відокремлені додатки 127
Уточнюючі члени речення 127
Схема аналізу відокремлених членів речення 127
Слова, що стоять поза граматичним зв’язком 127
Звертання 127
Вставні слова, сполучення слів і речення 128

Вставлені слова і речення
Слова-речення та вигуки 129
Складне речення 130
Складносурядне речення 130
Розділові знаки в складносурядному реченні 131
Схема аналізу складносурядного речення 132
Складнопідрядне речення 132
Підрядні означальні речення 132
Підрядні з’ясувальні речення 133
Підрядні обставинні речення 133
Розділові знаки у складнопідрядному реченні 135
Складнопідрядні речення з кількома підрядними 135
Схема аналізу складнопідрядного речення 136
Безсполучникове складне речення 136
Розділові знаки в безсполучниковому реченні 136
Схема аналізу безсполучникового речення 138
Складні речення з різними видами зв’язку 138
Схема аналізу складного речення з різними видами зв’язку 138
Пряма і непряма мова. Цитата 138
Розділові знаки при прямій мові 139
Тестовий контроль знань та умінь 141
СТИЛІСТИКА
Стилі мовлення 184
Розмовний стиль 184
Науковий стиль 184
Публіцистичний стиль 185
Офіційно-діловий стиль 185
Художній стиль 186
Текст. Його основні ознаки 187
Будова тексту 188
Типи мовлення 190
ОРФОЕПІЯ
Наголос, наголошені і ненаголошені склади 197
Іменник 197
Прикметник 198
Числівник 198
Займенник 198
Дієслово 198
Прислівник 198
Вимова голосних (наголошених і ненаголошених) 198
Вимова приголосних 198
Уподібнення приголосних за дзвінкістю і глухістю 199

Уподібнення приголосних за способом творення 199
Спрощення у групах приголосних 200
Найпоширеніші випадки чергування голосних 200
Основні випадки чергування приголосних 201
Основні випадки чергування у // в, і // й 202
Тестовий контроль знань та умінь 202
ОРФОГРАФІЯ
Правопис ненаголошених голосних у коренях слів 209
Правопис голосних Е - И, О - А в дієслівних коренях 209
Правопис И та І в коренях слів 209
Голосні в російських та інших слов’янських прізвищах 209
Подвоєння літер 210
Спрощення в групах приголосних 210
Зміна приголосних при словозміні та словотворенні 211
Вживання м’якого знака 211
Сполучення літер ЙО, ЬО 212
Апостроф (’) 212
Правопис префіксів 212
Правопис суфіксів 213
Правопис власних і загальних назв 214
Написання слів іншомовного походження 216
Подвоєння приголосних в іншомовних словах 217
Апостроф в іншомовних словах 217
М’який знак в іншомовних словах 217
Правопис складних слів 218
Складні іменники 218
Правопис складних прикметників 218
Складні числівники та займенники 219
Складні прислівники 219
Складні службові слова 220
Правопис частки НЕ 220
Загальні правила переносу слів 221
Тестовий конроль знань та умінь 221
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Структура власного висловлення 233

Частина ІІ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Народна лірика 236
Історичні пісні 240
Думи 243
Балади 245
Маруся Чурай (українська Сапфо) 246
Тестовий контроль знань та умінь 249
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
«Слово про похід Ігорів* (кінець XII століття) 257
Тестовий контроль знань та умінь 260
«Повість минулих літ», або «Початковий літопис» 265
Тестовий контроль знань та умінь 268
Григорій Сковорода 270
Тестовий контроль знань та умінь 275

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Іван Котляревський 280
Тестовий контроль знань та умінь 291
Григорій Квітка-Основ’яненко 301
Тестовий контроль знань та умінь 304
Тарас Шевченко 308
Тестовий контроль знань та умінь 327
Пантелеймон Куліш 335
Тестовий контроль знань та умінь 340
Іван Нечуй-Левицький 347
Тестовий контроль знань та умінь 350
Панас Мирний 356
Тестовий контроль знань та умінь 362
Іван Карпенко-Карий 370
Тестовий контроль знань та умінь 373
Іван Франко 379
Тестовий контроль знань та умінь 384
ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ
Михайло Коцюбинський 394
Тестовий контроль знань та умінь 399
Ольга Кобилянська 406
Тестовий контроль знань та умінь 411
Леся Українка 420
Тестовий контроль знань та умінь 426
Микола Вороний 435
Тестовий контроль знань та умінь 437
Олександр Олесь 438
Тестовий контроль знань та умінь 441
Павло Тичина 443
Тестовий контроль знань та умінь 446
Максим Рильський 453
Тестовий контроль знань та умінь 454

Микола Зеров 456
Тестовий контроль знань та умінь 458
Микола Хвильовий 459
Тестовий контроль знань та умінь 462
Юрій Яновський 466
Тестовий контроль знань та умінь 469
Володимир Сосюра 470
Тестовий контроль знань та умінь 472
Валер’ян Підмогильний 474
Тестовий контроль знань та умінь 479
Остап Вишня 483
Тестовий контроль знань та умінь 487
Микола Куліш 493
Тестовий контроль знань та умінь 497
Богдан Ігор-Антонич 503
Тестовий контроль знань та умінь 504
Олександр Довженко 505
Тестовий контроль знань та умінь 511
Андрій Малишко 521
Тестовий контроль знань та умінь 524
Василь Симоненко 526
Тестовий контроль знань та умінь 529
Олесь Гончар 533
Тестовий контроль знань та умінь 535
Григір Тютюнник 537
Тестовий контроль знань та умінь 540
Василь Стус  543
Тестовий контроль знань та умінь 547
Іван Драч 553
Тестовий контроль знань та умінь 553
Ліна Костенко 554
Тестовий контроль знань та умінь 565
ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ
Іван Багряний 577
Тестовий контроль знань та умінь 580
Євген Маланюк 584
Тестовий контроль знань та умінь 586
СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 589
Тестовий контроль знань та умінь 596

Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 1 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 2 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 3 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 4 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 5 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 6 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 7 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 8 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 9 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 10 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 11 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 12 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 13 Українська мова та література ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс. Авт: Куриліна О. Вид-во: Абетка. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно