• Главная /
 • ЗНО 2019 Українська мова /
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2017 Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Код: 9789660730052
90 грн
Нет в наличии
Cравнить

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА 2017 року з української мови. Він складений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО. Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різних рівнів складності з усіх тем шкільного курсу української мови.  Метою посібника є надання практичної, методичної та психологічної допомоги учням у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА 2017 року.

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови 2017 року.

Переглянути фрагмент книги

Характеристики
Автор Білецька О.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 544
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2017 Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови 2017 року. Він складений відповідно до чинних програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури.

У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО.

Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
 • Лексикологія. Фразеологія
 • Будова слова. Словотвір
 • Морфологія
 • Синтаксис
 • Культура мовлення
 • Стилістика. Розвиток мовлення

Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2016 року

Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Увага!

* – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Упевнені, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
§ 2. Наголос 22
§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
§ 4. Спрощення груп приголосних 33
§ 5. Чергування у – в, і – й 41
§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
§ 7. Сполучення ьо, йо 52
§ 8. Правила вживання м’якого знака 54
§ 9. Правила вживання апострофа 58
§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
§ 11. Чергування голосних звуків 70
§ 12. Правопис префіксів 77
§ 13. Правопис суфіксів 84
§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
§ 16. Написання слів іншомовного походження 104
§ 17. Основні правила переносу слів 114
§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 19. Лексичне значення слова 127
§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
§ 26. Поняття про фразеологізми 168
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
§ 28. Словотвір 188
МОРФОЛОГІЯ
§ 29. Морфологія. Іменник 200
§ 30. Прикметник як частина мови 232
§ 31. Числівник як частина мови 247
§ 32. Займенник як частина мови 262
§ 33. Дієслово як частина мови 277
§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
§ 36. Прислівник як частина мови 320
§ 37. Прийменник як службова частина мови 329
§ 38. Сполучник як службова частина мови 338
§ 39. Частка як службова частина мови 345
§ 40. Правопис службових частин мови 348
§ 41. Вигук як частина мови 356
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 366
§ 45. Тире між підметом і присудком* 386
§ 46. Другорядні члени речення 388
§ 47. Порівняльний зворот 401
§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
§ 51. Речення зі звертанням 423
§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
§ 53. Речення з відокремленими членами 430
§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
§ 58. Безсполучникове складне речення 470
§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
§ 61. Поняття про культуру мовлення 494
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
Зразки власних висловлень 524
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2016 року 530
Відповіді до тестових завдань 536
Використана література 540

ЗНО 2017 Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники. купити
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно